5 Simple Statements About Oululainen Explained

oululainen

– Mi­nul­le on ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää, et­tä huip­pu­tuot­ta­jien ja -bii­sin­kir­joit­ta­jien li­säk­si olen it­se mu­ka­na. Niin syn­tyy sitä omin­ta omaa, mun nä­köis­tä mu­saa.

Hän täh­den­tää, et­tä Ou­lu on ja py­syy ko­ti­kau­pun­ki­na ja poh­joi­nen sy­dä­mes­sä.

– Suu­rin kan­na­tus on tul­lut ou­lu­lai­sil­ta ja se läm­mit­tää sy­dän­tä­ni. Toi­vot­ta­vas­ti olen on­nis­tu­nut ja on­nis­tun tu­le­vai­suu­des­sa­kin an­ta­maan fa­neil­le­ni mu­siik­ki­ni kaut­ta jo­tain myös ta­kai­sin.

Vuo­den 2017 alus­sa Rau­ti­ol­la oli ker­to­gentleman­sa mu­kaan tun­ne, et­tä al­ka­mas­sa on iso vuo­si.

– thirteen-vuo­ti­aa­na sain en­sim­mäi­sen ki­ta­ra­ni ja koin jon­kin­lai­sen va­lais­tu­mi­sen lau­la­mi­sen suh­teenager. Ta­ju­sin, et­tä tämä on se jut­tu, jota ha­lu­an teh­dä yli kai­ken.

The Rapids Middle, the world from the estuary on the Oulu river consisting of tiny islands related with bridges and fountains in the midst of the river, and such as a housing space of creating blocks prepared by Alvar Aalto

Vuo­den 2017 alus­sa Rau­ti­ol­la oli ker­to­male­sa mu­kaan tun­ne, et­tä al­ka­mas­sa on iso vuo­si.

Ju­lia Rau­tio ker­far too rak­kau­den mu­siik­kiin roi­hah­ta­neen jo taa­pe­ro­na mus­ka­ris­sa.

Sieniharrastajat imivät dosentti Seppo Huhtiselta arvokasta tietoa, jota ei ole vielä tallennettu kirjoihin.

Joku kir­joit­ti hy­vin työ­mat­ka­pyö­räi­lyn eduis­ta. Mut­ta ne pyö­rä­tiet näin tal­vel­la on jos­kus hei­kos­ti hoi­det­tu. Pyö­rän ta­lut­ta­ja

In the summer, either rent a motorcycle or wander to your Seashore in Tuira within the north facet on the river Oulujoki, a well-liked put with locals, passing via Ainola park on the best way. From there head eastwards, crossing back for the south aspect of your river and onwards to Värttö.

Oulu is on The full an incredibly Secure metropolis, but stay away from moving into arguments late while in the night in rapidly food joints. Some suburban places like Kaukovainio and Meri-Toppila have a undesirable name and may be averted during the night time. Get in touch with[edit]

View above the river Oulu to Tuira from Hupisaaret park. The h2o electrical power plant is often seen on the correct facet. Tuira is without doubt one of the premier districts of Oulu with Nearly 7,000 inhabitants.

Idols toi uu­sia ys­tä­viä, ko­ke­muk­sia, check over here elä­myk­siä ja en­nen kaik­kea vah­vis­tus­ta sil­le, et­tä mu­siik­ki on sitä, mitä ha­lu­an elä­mäl­lä­ni teh­dä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *